Regulamin Myjni

REGULAMIN MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ TIXE24

1. Wjazd na myjnię i korzystanie z urządzeń myjni są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Klienci zobowiązani są do przestrzegania instrukcji obsługi oraz wskazówek umieszczonych na ścianach bocznych stanowisk, użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do stosowania się do zasad zawartych w Regulaminie Myjni.

2.  Myjnia jest otwarta całą dobę, jednak niektóre funkcje myjni lub urządzenia dodatkowe mogą być niedostępne przez całą dobę. Podczas prac konserwacyjnych, serwisowych lub napraw myjnia lub wybrane stanowiska mogą być czasowo wyłączone z eksploatacji bez wcześniejszego powiadomienia.

3. Dla bezpieczeństwa użytkowników teren myjni jest chroniony i stale monitorowany systemem kamer video.

4. Na terenie myjni obowiązują zasady ruchu wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podczas wjazdu na stanowisko lub wykonywania manewrów na terenie myjni wymagane jest zredukowanie prędkości, zachowanie szczególnej uwagi oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania.

5. Myjnia samoobsługowa służy do mycia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz wysokości (wraz z zamontowanymi akcesoriami) nie większej od określonej znakami umieszczonymi na stanowiskach.

6. Przed rozpoczęciem mycia należy zamknąć okna pojazdu, wyłączyć silnik, unieruchomić pojazd w pozycji „na biegu” oraz zaciągnąć hamulec postojowy. Zalecamy złożenie lub demontaż elementów wyposażenia nie przeznaczonych do mycia przy pomocy lancy wysokociśnieniowej. Do mycia dywaników służą uchwyty umieszczone na ścianach bocznych stanowisk.

7. Podczas mycia pojazdu na stanowisku może znajdować się wyłącznie osoba wykonująca mycie.

8. Przestrzeganie instrukcji umieszczonej na stanowiskach zapewnia bezpieczne i efektywne mycie. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się stosując wszystkie programy w zaprogramowanej kolejności. Podczas mycia w ujemnej temperaturze otoczenia, może wystąpić zamarzanie wody na mytych częściach pojazdu.

10. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST:

10.1. Kierowania strumienia wody z lancy myjącej na ludzi i zwierzęta.

10.2. Mycia silnika i komory silnika.

10.3. Mycie ręczne oraz stosowanie własnych środków chemicznych np: szamponów, płynów czyszczących itp.

10.4. Mycie przestrzeni ładunkowych z pozostałości substancji pylistych, ropopochodnych lub szkodliwych dla środowiska.

10.5. Mycia traktorów i maszyn rolniczych, maszyn i urządzeń budowlanych oraz innych urządzeń i sprzętów.

10.6. Mycie szczotką bez zastosowania programu myjącego – dotyczy otwartego stanowiska ze szczotką.

10.7. Blokowanie stanowiska np. poprzez wycieranie samochodu na stanowisku po zakończeniu mycia.

11. Operator myjni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powłok lakierniczych pojazdów z ukrytymi wadami lakieru, z ubytkami lakieru, źle polakierowanych itp. powstałe w wyniku mycia pod wysokim ciśnieniem lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni zawartej w instrukcji stanowiskowej.

12. Operator myjni nie ponosi odpowiedzialności za szkody mechaniczne pojazdów skorodowanych, z ukrytymi wadami karoserii lub uszkodzenia elementów pojazdu takich jak: lusterka, zderzaki, nadkola, relingi itp. oraz elementów wyposażenia dodatkowego, które nie są przystosowane do mycia ciśnieniowego, powstałe w wyniku mycia pod wysokim ciśnieniem lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni zawartej w instrukcji stanowiskowej. Elementy takie powinny zostać przed myciem zdemontowane lub zabezpieczone w inny sposób.

14. Operator myjni nie odpowiada za szkody powstałe na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia.

Operatorem myjni jest: JM Auto Sp. z o.o. 51-109 Wrocław ul. Bałtycka 15

Regulamin Myjni, aktualny cennik oraz informacje o Karcie Stałego Klienta są dostępne na stronie: jmauto.pl/tixe24

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: myjnia@jmauto.pl